Overslaan en naar de inhoud gaan

Advent 2021

Image

image-20211130000843-1

Don Boscoparochie Kessel-Lo

Eerste zondag van de advent – 28 november 2021
God zoekt een plek waar hij kan wonen

Chris:Welkom u allen in deze viering van de eerste zondag van de advent.
Nog meer dan anders (post-corona)
hebben we in deze tijd nood aan geborgenheid,
aan een arm om ons heen,
aan de warmte, de troost en de steun van een thuis,
ook een ‘geestelijke thuis’.
God zelf wil deze geborgenheid, deze tedere omarming bieden.
Hij zoekt daarvoor een plek – tussen ons

Gegroet en gezegend
Samen:
Gezegend dit uur en het licht ons gegeven.
Gezegend de woorden geladen met kracht.
Gezegend jij, mens hier naast mij
en alles wat ons bijeen brengt.
Gegroet en gezegend
in naam van de Eeuwige Vader,
Zoon en heilige Geest.
                                                                                     (Kris Gelaude)
Hermien: Lichtritus en lichtlied

Vandaag ontsteken we de eerste kaars.

Onze krans dit jaar bestaat uit huisjes,

huisjes van aarde, stevige huisjes, mooie huisjes.

Huisjes waar je welkom bent, om op adem te komen.

Huisjes waar iedereen welkom is om op adem te komen.

Ze staan symbool voor onze droom, een droom die ook Gods droom is.

Huizen waarin plaats is voor iedereen,

die staan in straten die zo een warme buurt worden,

waarin mensen zorg dragen voor elkaar,

elkaar herbergen en omarmen

in plaats van te discrimineren of buiten te sluiten.

 

Zo raken we de kern van de adventsactie van Welzijnszorg.
God zelf is deze droom zo genegen,
dat Hij mens is willen worden,
dat Hij tussen ons wil wonen.
God wil immers dat we ‘leven’ in een leefbare samenleving voor iedereen.

Die hoop, die verwachting drukken de kaarsen uit in onze adventshuisjes. Zondag na zondag wordt onze adventsstraat lichter en warmer.
Zondag na zondag wordt zijn aanwezigheid meer zichtbaar
en vormen we samen het huis waarin mensen en God kunnen wonen.

Linne, Johan of Frieda vragen.

Laten we de eerste kaars aansteken terwijl we hoopvol zingen om meer licht. We zingen de tekst tweemaal.

 

Als alles duister is
Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft,
een vuur dat nooit meer dooft.

CONSTANCE: Openingsgebed:
God, Gij tekent voor ons een nieuwe wereld
van solidariteit en vrede uit,
Gij tekent voor ons de krijtlijnen
van uw grote plan voor mens en wereld,
en Gij nodigt ons uit om daaraan te werken.
Laat dan niet toe dat wij blijven vastzitten
in ons eigen wereldje van zelfgenoegzaamheid.
Open onze ogen en laat ons zien
hoe we met alle mensen samen
uw plan handen en voeten kunnen geven.
Open ons hart en laat ons voelen
dat Gij voor ons hoop en toekomst zijt
en dat we samen met U
die nieuwe wereld kunnen bereiken.
Amen

CHRIS: Reflectiemomentje:
opschrijven:Wat betekent WONEN voor jou?
ondertussen muziek (HERMIEN) Our house in the middle of our street/Madness

Blaadjes met huisjes/ pennen om te schrijven

Bekijken van de campagnefilm: minuut

CONSTANCE: Lezing: Jeremia 33, 14-16

De tijd komt – zegt God -,
dat Ik zal doen
wat Ik aan Israël en Juda heb beloofd.
In die dagen zal Ik aan David
een wettelijke afstammeling geven.
Die zal het land rechtvaardig en eerlijk besturen.
In die dagen zal Juda gered worden
en zal Jeruzalem veilig zijn.
En men zal die stad heten:
`Jahwe, onze gerechtigheid'.                     (Bewerking: C. Leterme)

 

Lied: Vervul dit huis

 

Tekst : Wonen… meer dan een huis betrekken

Chris: Wonen, dat is een krakende deur
en de geur van gebakken aardappelen,
een krant opengevouwen op een stoel
en een telefoon die rinkelt,
als je terugkomt van een vergadering.
Het is een veilig wegbergen van de dag
in een plaats van rust en stilte te midden van een gezellige wanorde.

Hermien: Wonen, dat is een verwelkte bloem, stof op het buffet,
dat nochtans regelmatig wordt schoongeveegd,
vette vingers op der uiten,
een kraaknette vloer en een gevoel van veiligheid en vrijheid,
ook al is de keuken klein en zijn de zetels ook niet meer van de nieuwste.

Chris: Wonen is jezelf mogen zijn,
mogen kwaad worden zonder haat,
op je kousen lopen
en voor de spiegel dansen om jezelf te zien.

Hermien: Wonen is liefhebben rond een tafel,
veel praten en dan weer niets te zeggen hebben,
zwijgen en eten waar je trek in hebt,
met je voeten schoppen en bezig zijn met je eigen gedachten.

Chris: Wonen is een stukgevallen bord, een radio die speelt,
kindergeschrei en plots,
als je het helemaal niet verwacht,
een feesttafel met bloemen en kleuren,
rood en blauw en oranje.

Hermien: Wonen is een draaiboek van liggen,
de bedden opmaken, kranten lezen,
staan en zitten, koffie drinken,
kusjes geven, hemden strijken,
water koken, ruiten wassen,
liedjes zingen en beluisteren,
kinderen straffen, de tafel dekken,
geschenkjes krijgen, koekjes bakken,
gasten volstoppen, papieren verliezen,
postbode opwachten, ruzie maken,
vrienden verwachten, een schietgebedje prevelen,
thuiskomen en weer weggaan …

Chris: Wonen, dat is thuis zijn,
geborgen in het alledaagse van heel gewone dingen.
Wonen is samen gelukkig zijn om een lied of een lach of een traan.

 

Hermien: Maar vooral is het één van hart worden rond de warmte van het licht
en samen dankend liefhebben,
of na een lange dag, snoezelend tegen elkaar,
tegen de hond of je favoriete kussen in slaap vallen.

                            naar Agnes Pas uit De levensboom, Averbode, 1983, p. 16

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God
die de schepping gemaakt heeft
tot woonplaats voor de mens
die ons bestemming geeft,
‘een nieuwe hemel en een nieuwe aarde’.

Ik geloof in Jezus,
die geboren is in een stal,
die geen steen had om zijn hoofd
op te laten rusten,
die ons oproept
om niet alleen maar te dromen
van een betere wereld
maar ons aanzet om
leefbaar wonen voor allen
mogelijk te maken.

Ik geloof in de Geest
die in ons leeft,
die ons verbindt,
die ons beweegt om solidair te zijn
met elkaar
en met kwetsbare mensen.

Ik geloof
dat er nog werk genoeg is
om deze wereld bewoonbaar te maken.

                                       Chris Willocx

CONSTANCE: Voorbeden met keervers: Verbonden en zegenend

Bidden we voor hen die in onze maatschappij niet tot hun recht komen of heel vaak aan het kortste eind trekken. Dat wij waakzaam onze ogen voor hen openen en hen bezorgd tegemoet gaan, en zo meewerken aan een veilige en bereikbare thuishaven voor iedereen.

Bidden we voor leidinggevenden. Dat ze hun positie niet aanwenden tot eigen voordeel maar zich ten dienste stellen van de zwakkeren, dat ze iedereen oproepen om mee te werken aan een veilige en bereikbare thuishaven voor iedereen.

Bidden we voor onszelf. Dat we ons niet helemaal laten opslorpen door onze eigen kleine zorgen, dat we durven openstaan voor wie in nood verkeert, en zo meewerken aan een veilige en bereikbare thuishaven voor iedereen.

Bidden we voor onze geloofsgemeenschap. Dat we de kwetsbaren uit ons midden zouden omarmen en dat mensen die hier door omstandigheden niet kunnen bij ziijn, niet uit het oog verliezen. Samen hopen we snel maar vooal veilig weer bij elkaar te kunnen zijn.

Chris:Tafelgebed:
God van belofte,
waar mensen breken en delen met elkaar,
komt Gij hen tegemoet,
daar ziet Gij kansen voor uw nieuwe wereld.
Zegen dit brood en deze wijn tot voedsel voor onderweg,
en maak dit samenzijn hier
tot een hernieuwd begin van liefde in overvloed,
naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon en onze Broeder
Amen

Onze Vader

Chris: Communie

Moge het delen van dit brood en deze beker
ons hart versterken: dat wij vol hoop
meewerken aan een nieuwe wereld
waar brood en recht
en waardigheid en liefde is
voor al wat leeft.

Muziek: Ik zal in mijn huis niet wonen (Huub Oosterhuis)

Bezinning:

IK ZOEK EEN PLEK

Altijd onderweg, nergens thuis,
zoek ik een plek,
waar ik mezelf mag zijn,
waar mijn dromen wortel mogen schieten,
waar ik beschutting vinden mag voor de nacht,

voor mijn diepste angsten,
voor mijn diepste liefdes,
voor mijn ja’s en voor mijn nee’s,
voor mijn ongeduld en twijfel,
voor mijn creativiteit en kracht.

Altijd onderweg, nergens thuis,
heen en weer geslingerd
tussen agenda’s, mensenvragen,
tussen moeten en niet kunnen,
tussen gisteren en morgen,
tussen weg van één en bij elkaar.

Altijd onderweg en nergens thuis,
onderweg naar ’t land van belofte,
weg uit Ur op weg naar Babylon,
van ’t land van Moab naar de Sinaï,
van Nazareth naar Bethlehem,
van Jeruzalem naar Jericho.

Land van vlucht en van ellende
land van zorg en land van voorspoed
land van honger, onderdrukking ,
land van recht en land van evenwaardigheid.

Ik - zoek – een – plek!
We doen of we alléén
die plek wel zullen vinden.
Ik twijfel.

Hebben we mekaar niet nodig,
herders, éénvoudigen,
die verhalen vertellen als wegwijzers?
Zelfs in de nacht zien ze helder.
Ik zoek een plek.

                                      Kris Buckinx, uit: ‘Op het andere been’, Halewijn

Hermien: Danku: aan Herman en aan Constance, aan Lieve …. voor hun welkome hulp en aan u allen om hier ondanks de omstandigheden toch te komen meevieren.

Mededeling: Dekentjes voor slachtoffers van de wateroverlast in Wallonië (meer info bij Lieve)

Indien kerst doorgaat, zal het in  B zaal zijn.

Hermien: Zending en zegen:

Een huis voor God om te wonen.
Hoe bouw je dat, waar bouw je dat, wie bouwt dat, wie zal het onderhouden? .
In de Bijbelse traditie vormen SAMEN en DOEN de criteria voor echtheid in de verbinding tussen mens en God.

Mogen we komende dagen
oefenen in recht doen aan anderen,
in solidariteit met elkaar, veraf en dichtbij.
Zegene u daarbij de menslievende God:
Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

Slotlied:WONEN OVERAL: Tekst: Huub Oosterhuis Melodie: Suze Naanje

Wonen overal nergens thuis,
Aarde, mijn aarde, mijn moeders huis.
Vallende sterren, de schim van de maan,
Mensen die opstaan en leven gaan,
Mensen, veel geluk.

Wonen overal even thuis
Handel en wandel en huis na huis
Loven en bieden op waarheid en waan,
Wagen en winnen en verder gaan
Mensen, veel geluk.

Wonen overal bijna thuis
Aarde mijn hemel mijn vadershuis
Stijgende sterren, de lach van de maan
Mensen die dromend een stem verstaan
Mensen, veel geluk.

content of tab two
content of tab three
content of tab four

Covid19

Covid 19 herfstgolf

Coronamaatregelen - update 11 november 2021

 • Het Overlegcomité van woensdag 17 november herbevestigt de mondmaskerplicht in gebouwen van de erediensten en wel vanaf de leeftijd van van 10 jaar. 
  De nieuwe maatregelen gaan in op zaterdag 20 november 2021 en gelden voorlopig tot 28 januari 2022. Begin januari komt het Overlegcomité samen om de maatregelen te evalueren.

 • "In de gebouwen van de erediensten en de niet-confessionele levensbeschouwingen is het verplicht om een mondmasker te dragen, met  de volgende uitzonderingen:

 • Wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit, bijvoorbeeld voor de prediker tijdens de preek of voor de koorzangers tijdens de zang.
 • Om te eten of te drinken, bijvoorbeeld om water te drinken tijdens de uitoefening van de collectieve (ere)dienst of bij de koffietafel in het gebouw van de eredienst, aansluitend op de collectieve (ere)dienst."
 • De bisschoppen van België roepen intussen de gelovigen op ook de andere voorzorgsmaatregelen strikt te blijven opvolgen: handen desinfecteren bij het binnenkomen, niemand aanraken tijdens de diensten, extra voorzichtig zijn bij het ontvangen van de communie, voldoende afstand houden en de gebouwen goed ventileren. Wie niet gevaccineerd is, wordt nogmaals opgeroepen dat alsnog wel te laten doen.

 • Wij blijven jullie spirit voeden met
  • regelmatige vieringen
  • bezinningsteksten